24.06.2024

Oceľové laná pre lanové zariadenia určené na dopravu osôb na Slovensku: história a súčasnosť

História výroby oceľových lán na Slovensku

História výroby oceľových lán v hlohoveckej Drôtovni siaha až do roku 1963, kedy sa po troch rokoch od založenia závodu rozbehla výroba lán a následne zaznamenala obrovskú expanziu. Prvou konštrukciou, ktorá opustila brány firmy bolo 42 drôtové lano konštrukcie 6x7. O čosi neskôr sa ponuka rozšírila o konštrukcie lán 6x19, 6x37 a ďalšie.
Po roku 1989, podobne ako v mnohých ďalších, aj v tejto fabrike došlo k významným zmenám. Vznikla akciová spoločnosť, ktorá sa i naďalej zaoberala výrobou oceľových drôtov a výrobkov z nich. V roku 1998 obhájila systém manažérstva kvality v odbore Vývoj, výroba a predaj nízko a vysokouhlíkatých drôtov - výrobkov z nich a oceľových kordov a preukázala splnenie požiadavky normy EN ISO 9001. Príchod nového milénia však produkcii lán v Drôtovni Hlohovec a.s. neprial. Na jar roku 2003 vedenie spoločnosti, ako súčasť príprav jej predaja novému vlastníkovi, rozhodlo o ukončení výroby oceľových lán v Hlohovci.

Legislatíva a normy v oblasti lán na lanovkové zariadenia

Vstupom SR do EÚ v r. 2004 začala aj na Slovensku platiť „nová“ európska legislatíva v oblasti skúšania a uvádzania výrobkov na európsky trh. Základný rámec „novej“ európskej legislatívy pre oblasť lán na lanovkové zariadenia určené na prepravu osôb je daný Smernicou EP a Rady 2000/9/ES z 20. marca 2000, Nariadením vlády SR pre osobnú lanovú dopravu č. 183/2002 Z. z., ktorým sa táto smernica preberá do právneho poriadku SR, a Zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.
Smernica EP a Rady, ktorá sa týka lanovkových zariadení určených na prepravu osôb definuje laná ako podsystémy zariadenia a predpisuje spôsob certifikácie lán pri ich uvedení na trh. Výrobca alebo dovozca oceľových lán na lanovkové zariadenia určené na prepravu osôb má pri uvedení lana na trh povinnosť predložiť technickú dokumentáciu a reprezentatívnu vzorku výrobku notifikovanej osobe, ktorá vykoná skúšky a vystaví osvedčenie o typovom schválení ES (vydá certifikát). Výrobca musí mať zavedený systém kvality výroby, výstupnej kontroly a skúšania a vykonáva všetky nevyhnutné opatrenia na plnenie povinností vyplývajúcich zo schváleného systému kvality. Notifikovaná osoba, ktorá certifikát vydala, musí vykonávať pravidelnými aj náhodnými návštevami u výrobcu dozor nad dodržiavaním týchto povinností. Len výrobca alebo ním splnomocnený zástupca (napr. ak sídlo výrobcu je mimo EÚ), ktorý spĺňa vyššie uvedené požiadavky, je na základe získaného certifikátu oprávnený vystaviť k lanu vyhlásenie o zhode ES (atest). Distribútor na trhu môže vystaviť len rovnopis vyhlásenia, prípadne kópiu vyhlásenia, vydaného výrobcom alebo jeho splnomocneným zástupcom, pričom takéto vyhlásenie musí v zmysle Smernice a harmonizovaných EN 12385-8, EN 12385-9, resp. EN 12385-1, obsahovať nasledovné údaje: číslo vyhlásenia o zhode ES; meno a adresu výrobcu alebo splnomocneného zástupcu; menovitý a skutočný priemer lana; minimálnu a skutočnú únosnosť; označenie lana v zmysle EN 12385-2 (konštrukcia, povrchová úprava a pevnosť drôtov, spôsob a smer vinutia); normu, podľa ktorej bolo lano vyrobené; hmotnosť a dĺžku lana; odkazy na Smernicu; názov a adresu notifikovaného orgánu, ktorý vykonal skúšku ES; dátum vystavenia a údaje o osobe, ktorá je oprávnená podpisovať právne záväzné vyhlásenie za výrobcu alebo jeho oprávneného zástupcu, alebo, ak takáto osoba neexistuje, o ktorejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá uvádza lano na trh.

Najpoužívanejšie konštrukcie oceľových lán v osobnej lanovej doprave

Pre lanové zariadenia určené na dopravu osôb sa najčastejšie používajú laná otvorených konštrukcií, kam patria najmä: 6x7-FC vhodné napr. na vleky Slovšport EPV, 6x19S-FC najčastejšie používané na vlekoch Tatrapoma, ale rovnako na sedačkových lanovkách a tiež ako nosné a ťažné laná kabínových lanoviek, 6x36WS-FC vhodné na sedačkové lanovky, v prevedení s oceľovou dušou sú používané ako napínacie laná vlekov. Konštrukcia 8x36WS-FC/IWRC je vhodná ako ťažné lano pozemných lanových dráh. Pre všetky tieto otvorené konštrukcie platí, že sú vinuté súbežným – často rovnosmerným – spôsobom, kedy sa drôty jednotlivých vrstiev prameňa kopírujú po celej svojej dĺžke, idú „súbežne“, a preto sa práca lana uskutočňuje po celej dĺžke jednotlivých drôtov. V porovnaní s bežnými konštrukciami vinutými klasickým spôsobom, kde sa drôty v jednotlivých vrstvách „križujú“ a práca sa uskutočňuje hlavne v bodoch prekríženia, je u súbežných konštrukcií riziko vnútorných a vizuálne nekontrolovateľných zlomov drôtu výrazne menšie. Ďalšou výhodou týchto konštrukcií je, že v povrchovej vrstve prameňov majú drôty hrubého priemeru a preto sú dobre odolné voči oderu. Ešte lepšiu odolnosť voči oderu, vyššiu únosnosť a životnosť majú laná s tvárnenými prameňmi, tzv. kompakty. Zhutnením prameňov sa dosiahne guľatejší povrch prameňa, ktorý zabezpečí lepší kontakt lana so železnými časťami lanového systému a preto menší oder povrchových drôtov. Laná s tvárnenými prameňmi by perspektívne mohli nájsť uplatnenie aj na lyžiarskych vlekoch a lanovkách našej výroby. Uvedenými konštrukciami sa zaoberá harmonizovaná EN 12385-8:2002 Prameňové vlečné a nosnovlečné laná pre zariadenia lanoviek na dopravu osôb. V prípade, že lano je určené na vlek, môže sa použiť EN 12385-4:2002 Viacpramenné laná na všeobecné zdvíhanie. U kabínových lanoviek sa môžeme stretnúť aj s lanami uzavretých konštrukcií (EN 12385-9:2002), ich zastúpenie je však malé, a to jednak z dôvodu menšieho počtu kabínových lanoviek u nás, a tiež výrazne nižších cien lán otvorených konštrukcií.

6x7-FC 6x19S-FC 6x36WS-FC
8x36WS-FC 8xK36WS-FC uzavreté lano

Problémy s kvalitou lán u nás

Po ukončení výroby lán v Hlohovci sa na trhu vytvoril priestor pre dodávateľov lán rôznej kvality a rôzneho pôvodu. Na trhu sa objavili neoverené výrobky z Ruska, Ukrajiny, Poľska, Českej republiky, Maďarska, a neskôr Číny, Kórey, a ďalších krajín. Prevádzkovatelia lanoviek kvalitatívny rozdiel výrazne nepocítili, pretože naďalej spolupracovali s overenými zahraničnými výrobcami lán. Pokles kvality sa však výrazne prejavil u lán na vleky, kde sa objavili laná so sprievodnými dokladmi nezodpovedajúcimi Smernici, často vystavenými samotnými obchodníkmi. Objavilo sa praskanie povrchových drôtov spôsobené nedostatkom elasticity, prameniacom v použití nekvalitného vstupného materiálu, vyskytli sa málo „utiahnuté“ laná, laná v mínusovej tolerancii priemerov. V súčasnosti sa na trhu stretávame s lanami s elektrolyticky pozinkovanými drôtmi. Takto pozinkované drôty sú lesklejšie ako drôty pozinkované žiarovo a môžu vytvárať dojem kvalitnejšieho lana. Skutočnosť však môže byť iná. Pozinkovanie elektrolýzou je samo osebe lacnejšie ako žiarové pozinkovanie, navyše je omnoho jednoduchšie kontrolovať vrstvu zinku. A to až natoľko, že jej hrúbka nemusí splniť požiadavky normy na pozinkovanie lanového drôtu. U elektrolyticky pozinkovaných drôtov je tiež väčšie riziko popraskania a opadania vrstvy zinku. U takto pozinkovaných lán (obzvlášť nemazaných) je potom väčší predpoklad korózie drôtu (bolo zaznamenaných niekoľko prípadov lán zhrdzavených po 1 roku bežného užívania, najmä lán s pôvodom v Ázii).

Drumet na Slovensku

Spoločnosť Drumet, s.r.o., Hlohovec nie je na Slovensku nová, na našom trhu pôsobí od r. 2003 ako dcérska spoločnosť tradičného poľského výrobcu DRUMET Liny i Druty Sp. z o.o., Włocławek (založený v r. 1895). Drumet, s.r.o. je výhradným dodávateľom oceľových lán spoločnosti DRUMET, Włocławek pre Slovenskú a Českú republiku. Výrobca v súčasnosti, pre lepší kontakt s českými zákazníkmi, otvára obchodné zastúpenie v Hradci Králové.

Poľská spoločnosť DRUMET Liny i Druty Sp. z o.o. a jej výrobky sú certifikované v zmysle Smernice EP a Rady 2000/9/ES z 20. marca 2000 týkajúcej sa lanovkových zariadení určených na prepravu osôb, postup posudzovania zhody podľa modulov B + F. Tento postup v praxi znamená, že na vzorke typu (prototypu) výrobku bola notifikovanou osobou Transportowy Dozór Techniczny (TDT), Varšava vykonaná ES skúška typu a výrobcovi boli vydané certifikáty na laná 6x7, 6x19S a 6x36WS (modul B). Zároveň notifikovaná osoba, ktorá certifikáty vydala (teda TDT) vykonáva u výrobcu kontroly (pravidelné aj neohlásené), či výrobca dodržiava postupy vyplývajúce zo systému kvality a na každom jednom výrobku overuje zhodu s certifikovaným typom. Každé jedno lano vyrobené na vlek a lanovku je tak skúšané nezávislým inšpektorom TDT (modul F). Pripomeňme, že TDT Varšava je notifikovanou osobou, čo znamená, že jej certifikáty sú akceptované v celej Európskej únii, nielen na území Poľska.

Samotný závod spoločnosti DRUMET Liny i Druty Sp. z o.o., Włocławek vlastní certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001 a len prednedávnom prešiel rozsiahlou modernizáciou. S celkovou ročnou kapacitou ca. 25 tis. ton lán pre najrôznejšie odvetvia sa tak stal najväčším výrobcom oceľových lán v strednej Európe.
Práve laná na lanovky boli spoločnosťou Drumet ešte nedávno dodávané s maximálnym priemerom 26,0 mm (najpoužívanejšia konštrukcia 6x19S-FC), avšak od marca 2010 je ponuka produktov vďaka spomenutej modernizácii závodu oveľa širšia, až po 72,0 mm. Laná výrobcu DRUMET sú preto zatiaľ naložené prevažne na vlekoch a len čiastočne na lanovkách.

Časť referencií:

 • 24,0 mm, 6x19S-FC-1770-B-zZ, dĺžka lana 2.000 m, sedačková lanovka Krynica, Poľsko
 • 25,0 mm, 6x19S-FC-1770-B-zZ, dĺžka lana 1.750 m, sedačková lanovka Szczyrk, Poľsko
 • 20,0 mm, 6x19S-FC-1770-B-sZ, dĺžka lana 3.590 m, vlek Gliwice, Poľsko
 • 20,0 mm, 6x19S-FC-1770-B-sZ, dĺžka lana 3.752 m, sedačková lanovka Czyrna-Solisko, Szczyrk, Poľsko
 • 20,0 mm, 6x19S-FC-1770-B-sZ, dĺžka lana 3.557 m, vlek Gorlice, Poľsko
 • 18,0 mm, 6x19S-FC-1770-B-sZ, dĺžka lana 1.650 m, vlek Szczyrk, Poľsko
 • 20,0 mm, 6x19S-FC-1770-B-sZ, dĺžka lana 3.604 m, vlek Gliwice, Poľsko
 • 12,0 mm, 6x19S-FC-1770-B-sZ, dĺžka lana 1.050 m, vlek Tatrapoma F, Strachan Ski Centrum, Ždiar
 • 12,5 mm, 6x19S-FC-1770-B-zZ, dĺžka lana 1.000 m, vlek Tatrapoma F, Ski Land, Myjava
 • 12,5 mm, 6x19S-FC-1770-B-zZ, dĺžka lana 1.150 m, vlek Metasport BLV1, Malá Lučivná
 • od r. 2006 ďalších viac ako 150 lán dodaných prevádzkovateľom, zhotoviteľom a servisným strediskám v Poľsku, na Slovensku (Martinské hole, Ždiar) a v Českej republike (7.690m lana 18,0 mm pre zhotoviteľa fy MH Engineering, Slatiňany, ČR, r. 2007).
Areál Drumet Areál Drumet Areál Drumet

Ján Palinský – www.lanovky.sk, Branislav Gašparík – DRUMET, s.r.o.

Letná údržba lyžiarskych stredísk
Ján Palinský 30.07.2010

V našom seriáli „Letná údržba lyžiarskych stredísk“ sme priniesli zaujímavé články a reportáže pripravené v spolupráci s odborníkmi na tú-ktorú problematiku. Nátery, údržba svahov, výmena oceľových lán, aktuálna problematika zosuvov pôdy ohrozujúca aj zariadenia cestovného ruchu a ďalšie zaujímavé témy.