27.01.2023 DNES PREMÁVA V SR 50 LANOVIEK Rezervácia ubytovania

Kabínková lanová dráha 15 MGD Kosodrevina – Chopok

Na južných svahoch CHOPOKU sa v roku 2012 začalo s realizáciou 15 – miestnej kabínkovej lanovej dráhy z lokality KOSODREVINA do lokality CHOPOK.

Výstavba bude ukončená v roku 2013 nakoľko výstavba lanovej dráhy je plánovaná do dvoch etáp výstavby. Prevádzkyschopnou bude lanová dráha už v zimnej sezóne 2012/2013 po realizácii I. etapy výstavby.

Po dostavbe FUNITELU zo severnej strany CHOPKU v tomto roku sa konečne splní sen mnohých lyžiarov a turistov o prepojení CHOPOK sever – juh. Jedná sa o obojstranné prepojenie svahov CHOPKU.

I./ URBANISTICKÉ RIEŠENIE

Z hľadiska urbanistického je návrh umiestnenia údolnej stanice pri hoteli KOSODREVINA a v budúcnosti pri vrcholovej stanici plánovanej KLD KRUPOVÁ – KOSODREVINA logickým miestom najvhodnejším pre vytvorenie dopravného uzla na KOSODREVINE vedľa jestvujúceho /síce momentálne nefunkčného/ hotela, ktorý po rekonštrukcii vytvorí zázemie pre návštevníkov daného územia.

Z hľadiska urbanistického je návrh umiestnenia vrcholovej stanice na CHOPKU logickým miestom, nakoľko spolu s vrcholovou stanicou FUNITELu a ROTUNDOU vytvoria dopravné prepojenie spolu s nutným zázemím v ROTUNDE. Uvedené objekty na CHOPKU vytvoria v budúcnosti jeden viacúčelový objekt, ktorý vhodne zapadne do daného prostredia.
vrcholová stanica 15 MGD CHOPOK I. etapa - axonometria /Ateliér AAE, s.r.o./

II./ ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Autorom architektonického riešenia stavby KLD 15 MGD KOSODREVINA – CHOPOK je
Ing. Tomáš Moravčík z Ateliéru AAE, s.r.o., Ružomberok
ktorý bol autorom architektonického návrhu stavby „lanová dráha FUNITEL PRIEHYBA – CHOPOK.

Z hľadiska architektonického a tvarového riešenia údolnej stanice KLD KOSODREVINA sa vychádza z požiadaviek dodávateľa technologického zariadenia /DOPPELMAYR/ a z požiadaviek investora stavby na vytvorenie nutných priestorov potrebných pre prevádzku KLD a aj dopravného uzla na KOSODREVINE.

Podzemná časť objektu je navrhnutá z monolitických železobetónových konštrukcií z vodostavebného betónu s kryštalickou ochranou XYPEX. Nadzemná časť objektu má navrhnutú nosnú konštrukciu /stojky, vodorovné prvky, zavetrovanie a pomocné konštrukcie/ z pozinkovaných oceľových profilov.

Strešná konštrukcia je vytvorená z oceľových prvkov, trapézového plechu, zateplenia a krytiny plechovej exteriérovej.
Opláštenie je navrhnuté v kombinácii presklených plôch a obkladov plných častí stien farebného riešenia podľa vizualizácie stavebného objektu údolnej stanice a komplexného riešenia lokality KOSODREVINA.
údolná stanica 15 MGD KOSODREVINA /Ateliér AAE, s.r.o./
údolná stanica 15 MGD KOSODREVINA /Ateliér AAE, s.r.o./
údolná stanica 15 MGD KOSODREVINA /Ateliér AAE, s.r.o./
údolná stanica 15 MGD KOSODREVINA /Ateliér AAE, s.r.o./
údolná stanica 15 MGD KOSODREVINA /Ateliér AAE, s.r.o./
údolná stanica 15 MGD KOSODREVINA /Ateliér AAE, s.r.o./

Z hľadiska architektonického a tvarového riešenia vrcholovej stanice KLD CHOPOK sa vychádza z požiadaviek dodávateľa technologického zariadenia /DOPPELMAYR/ a z požiadaviek investora stavby na vytvorenie nutných priestorov potrebných pre prevádzku KLD a aj dopravného uzla na CHOPKU.

Podzemná časť objektu je navrhnutá z monolitických železobetónových konštrukcií z vodostavebného betónu s kryštalickou ochranou XYPEX.

Nadzemná časť objektu má navrhnutú nosnú konštrukciu /stojky, vodorovné prvky, zavetrovanie a pomocné konštrukcie/ z pozinkovaných oceľových profilov.

Strešná konštrukcia je navrhnutá pre potreby vybudovania terasy pre návštevníkov lokality na CHOPKU, ktorá bude využívaná hlavne po dobudovaní ROTUNDY na CHOPKU, pre ktorú v súčasnosti vypracovávame dokumentáciu pre územné konanie. Opláštenie je navrhnuté v kombinácii presklených plôch a obkladov plných častí stien farebného riešenia podľa vizualizácie stavebného objektu vrcholovej stanice a komplexného riešenia lokality CHOPOK.

III./ TECHNICKÉ ÚDAJE NAVRHOVANÉHO DOPRAVNÉHO ZARIADENIA

Navrhované osobné horské dopravné zariadenie /OHDZ/ bude mať nasledovné technické parametre :

 • názov dopravného zariadenia : 15 miestna kabínková lanová dráha DOPPELMAYR
 • vodorovná dľžka : 1.329,99 m
 • prevýšenie : 515,75 m
 • priemerný sklon : 38,78 %
 • maximálny sklon lana : 74,91 %
 • šikmá dľžka : 1.432,45 m
 • dľžka lana : 2.950,46 m
 • ťažná vetva : ľavá
 • poháňacia stanica : hore
 • napínacia stanica : dole
 • vratná stanica : dole
 • priemer lana : 54 mm
 • pevnosť v trhu : 2.298 kN
 • priemer poháňacieho kotúča : 6,10 m
 • priemer vratného kotúča : 6,10 m
 • rozchod lana na trati : 6,10 m
 • výkon motora trvalý : 647 kW
 • výkon motora rozbehový : 857 kW
 • výška umiestnenia pohonu : 2.009 m.n.m.
 • prepravná kapacita ťažná vetva : 100 %
 • prepravná kapacita vratná vetva : 100 %
 • dopravná rýchlosť : 6,0 m/s
 • prepravná kapacita : 2.800 os./hod.
 • počet kabín : 34 ks
 • rozostup kabín : 115,71 m
 • interval medzi kabínami : 19,29 s
 • doba jazdy : 5,44 min
 • počet traťových podpier : 13 ks /1a, 1b, 1c, 2,3 – 9, 10a, 10b/

uzol Kosodrevina - toky lyžiarov /Ateliér AAE, s.r.o./

IV./ DISPOZIČNÉ RIEŠENIE STANÍC

Údolná stanica KLD KOSODREVINA je navrhnutá v troch výškových úrovniach nasledovne :

 • úroveň -2 na kóte -9,000m obsahuje priestory čerpacej stanice pre zasnežovanie s prepojením schodišťom do úrovne -5,500m
 • úroveň -1 na kóte – 5,500 obsahuje nasledovné priestory : kompresorovňu pre zasnežovanie, trafostanicu s troma transformátormi o výkonoch 2x1600kVA a 1x1000kVA a priestormi pre VN a NN rozvádzače, sklady pre lanovkovú techniku, verejné WC pre mužov a ženy, nádrže na požiarnu i pitnú vodu s vodárňou
 • úroveň 0 na kóte 0,000 obsahuje priestory pre nastupovanie a vystupovanie návštevníkov KLD, velín pre obsluhu a priestory pre garážovanie kabín
údolná stanica 15 MGD KOSODREVINA I. etapa - axonometria /Ateliér AAE, s.r.o./
údolná stanica 15 MGD KOSODREVINA I. etapa - axonometria /Ateliér AAE, s.r.o./
V I.etape výstavby bude podlažie na úrovni 0,000 prístupné schodišťom z úrovne -9,500 a rampou navrhnutou na úrovni 0,0. Momentálne je v rozhodovaní ešte jedno dopravné prepojenie terénu a úrovňou 0,000 pomocou exteriérového výťahu.
údolná stanica 15 MGD KOSODREVINA II. etapa - axonometria /Ateliér AAE, s.r.o./
údolná stanica 15 MGD KOSODREVINA II. etapa - axonometria /Ateliér AAE, s.r.o./

Vrcholová stanica KLD CHOPOK je navrhnutá v dvoch výškových úrovniach nasledovne :

 • úroveň -1 na kóte -5,100m obsahuje nasledovné priestory : pohon lanovej dráhy, núdzový pohon, NN miestnosť a sklad pre lanovú techniku
 • úroveň 0 na kóte 0,000 obsahuje nasledovné priestory v I.etape výstavby : priestory pre nastupovanie a vystupovanie návštevníkov KLD, velín pre obsluhu, priestory pre montážnu plošinu a priestory pre garážovanie kabín. V II. etape sa dobudujú nasledovné priestory : skladovacie a komunikačné priestory pre budúce gastro v ROTUNDE, priestory pre horskú službu a ošetrovňu, priestory pre pohotovostné ubytovanie obsluhy lanovej dráhy a systému zasnežovania.
 • úroveň +1 na kóte +8,200 /terasa na streche stanice KLD/ bude realizovaná v II.etape výstavby a obsahuje nasledovné priestory : terasa pre návštevníkov a priestory pre skladovanie stolov, stoličiek a pod./
vrcholová stanica 15 MGD CHOPOK I. etapa - axonometria /Ateliér AAE, s.r.o./
V II.etape výstavby bude terasa prístupná vonkajším schodišťom, vnútorným výťahom a interiérovým schodišťom cez reštauráciu.
vrcholová stanica 15 MGD CHOPOK II. etapa - axonometria /Ateliér AAE, s.r.o./
vrcholová stanica 15 MGD CHOPOK II. etapa - axonometria /Ateliér AAE, s.r.o./
vrcholová stanica 15 MGD CHOPOK II. etapa - axonometria /Ateliér AAE, s.r.o./

V./ ZHRNUTIE ETAPIZÁCIE VÝSTAVBY KLD A LOKALITY CHOPOK

 • 0.etapa výstavby v roku 2011 :
  • výstavba železobetónových staníc FUNITELu na PRIEHYBE a na CHOPKU
 • I. etapa výstavby v roku 2012 :
  • definitívne ukončenie stavby FUNITEL a jeho uvedenie do prevádzky
  • výstavba I.etapy KLD 15 MGD KOSODREVINA – CHOPOK a jej uvedenie do prevádzky
 • II. etapa výstavby v roku 2013 :
  • dokončenie výstavby KLD 15 MGD KOSODREVINA – CHOPOK
  • výstavba ROTUNDY na CHOPOKU a ukončenie výstavby na CHOPKU

 • Ďaľšími etapami výstavby v nasledujúcich rokoch budú :
  • výstavba KLD KRUPOVÁ – KOSODREVINA a dostavba lokality KOSODREVINA
  • výstavba KLD LÚČKY – PRIEHYBA a dostavba lokality PRIEHYBA
  • výstavba lokality KRUPOVÁ

VI./ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE HLAVNÝCH ÚČASTNÍKOV VÝSTAVBY

Investor : Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina
Projektant stavieb : Ateliér AAE, s.r.o., Ružomberok
Autor architektonického
návrhu stavieb :
Ing. Tomáš Moravčík
Hlavný inžinier projektu :Ing. Tomáš Moravčík, Ing. Jaroslav Moravčík
Statický návrh stavieb : Ing. Eduard Galko, Ing. Tomáš Kučák
Dodávateľ technológie
lanových dráh :
DOPPELMAYR – Rakúsko
Dodávateľ technológie
zasnežovania :
OL TRADE, Bratislava
Hlavní stavební dodávatelia : ESIN group, s.r.o., Považská Bystrica – dodávateľ staníc
FUNITELu a KLD
INGSTEEL, s.r.o., Bratislava – opláštenie FUNITELu
ISO, s.r.o., Liptovský Mikuláš – drobné stavby a zjazdovka
JAMOX Liptovský Mikuláš – zasnežovanie

VII./ ZÁVER

Z uvedených údajov vyplýva, že tak ako sme uvádzali v predchádzajúcich príspevkoch na www.lanovky.sk v rokoch 2010 a 2011 dochádza ku komplexnému riešeniu lokalít Vysokých a Nízkych Tatier z hľadiska výstavby dopravných zariadení, zasnežovania lyžiarskych svahov, budovania nových lyžiarskych svahov budovania systému reštauračných služieb rôznych úrovní a k budovaniu komplexnej infraštruktúry. Investor, ktorým je Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina a ktorý je hlavným ťahúňom rozvoja cestovného ruchu na Slovensku plánuje v súčasnosti a aj budúcnosti výstavbu ďaľších zariadení z ktorých uvedieme nasledovné :

V roku 2012:

 • výstavba šikmého výťahu TWINLINER BIELA PÚŤ – PRIEHYBA
 • výstavba zasnežovania a čerpacích staníc zasnežovania CHOPOK – juh
 • dostavba zasnežovania až na CHOPOK zo severnej strany
 • výstavba APRESSKI na PRIEHYBE
 • rozšírenie zasnežovania JASNÁ – FIS a MAJSTROVSKÁ
 • dostavba zasnežovania BUKOVÁ HORA v TATRANSKEJ LOMNICI
 • výstavba lyžiarskeho vleku č.2 KRUPOVÁ
V roku 2013:
 • výstavba ROTUNDY na CHOPKU
 • výstavba SL LÚČKY v JASNEJ
 • výstavba SL ŠTRBSKÉ PLESO
 • výstavba KLD ŠTART – SKALNATÉ PLESO
 • a rôzne iné stavby
V ďaľších rokoch je plánovaná ďalšia výstavba, o ktorej je možné podrobnejšie informovať len so súhlasom investora a po upresnení jeho stratégie výstavby.

V Ružomberku 06/2012
Ing. Jaroslav Moravčík


 Bachledova dolina
 Banská Štiavnica
 Bratislava-Železná
 Dedinky-Geravy
 Donovaly
 Drienica-Lysá
 Jasenská dolina
 Jasná/Chopok
 Kojšovská hoľa
 Krahule
 Králiky
 Krompachy-Plejsy
 Krušetnica
 Kubínska hoľa
 Malá Lučivná
 Malinô Brdo
 Martinské hole
 Mýto p. Ďumbierom
 Oravice
 Oravská Lesná
 Oravský Podzámok
 Roháče-Spálená
 Skalka pri Kremnici
 Starý Smokovec
 Štrbské Pleso
 Tatranská Lomnica
 Valaská
 Valčianska dolina
 Veľká Rača
 Vitanová
 Vrátna
 Závažná Poruba
 Ždiar-Deny
 Ždiar-Strachan
 Ždiar-Strednica
  
 Ankogel (AT)
 Białka Tatrzańska PL
 Bílá (CZ)
 Kohútka (CZ)
 Mölltaler Gl. (AT)
 Muttereralm (AT)
 Nové Mesto p.Š. (HU)
 Stuhleck (AT)
 Szczyrk (PL)
 Zakopané (PL)
  
  
  Počasie (hzs.sk)
  Podmienky (hzs.sk)