24.07.2024

Projekty výstavby nových lanoviek, 2. časť

Nakoľko náš seriál o projektoch výstavby lanoviek bude vychádzať vždy cez víkend, tak aj dnes ponúkame 2. časť, v ktorej sa pozrieme čo majú v pláne strediská Šachtičky a Malá Lehota. Opätovne upozorňujeme, že sú to len prvotné plány, ktoré sa môžu od definitívnej podoby výstavby líšiť ako aj termín výstavby.

Banskobystrický kraj

4.Šachtičky:


Šachtičky a.s.
Termíny:
stav 2006, návrh I.etapa 2010, II.etapa 2015, III. etapa 2020.

I. ETAPA- 2010 Šachtička- Základný variant
S2 sedač. lanovka nahr. vlek H130 1000 m Banské lúčky- Panský diel (2500 osôb/hod)

II. ETAPA- 2015 Banské lúčky -Základný variant
S1 sedačková lanovka nahr. vlek F12 622 m Šachtička- Panský diel (2000 osôb/hod)

I. ETAPA- 2010 Šachtička- doplnkový variant
S2 - rekonštrukcia sedačková lanovka nie je možný iný variant

II. ETAPA- 2015 Banské lúčky- doplnkový variant
S1 - rekonštrukcia sedačková lanovka nie je možný iný variant

III. ETAPA- 2020 Selčiansky diel- doplnkový variant
S3 sedačková lanovka Selč. diel- B. lúčky

PREDPOKLAD REALIZÁCIE III. ETAPY ZÁMERU
Predpokladom realizácie III. etapy zámeru je vybudovanie OHDZ v Selčianskej doline, mimo riešeného územia, z Kejdy lyžiarsky vlek na Selčiansky diel, alebo zo záchytného parkoviska Selce Pred Lukáčovou na Selčiansky diel, respektíve Malý diel. Ďalším pripravovaným variantom je sedačka z Čachova na Selčiansky diel.

Predpoklad realizácie III. etapy- dobudovanie Selčianskej doliny:
Označenie druh zariadenia alternatíva druh zariadenia
L9 lyžiarsky vlek S11 sedačka Čachovo- Selč. Diel
S4 sedačka Pred Lukáčovou- Selč . Diel
L9 schválené v ÚPN-O Selce ako návrh,
S4 - v ÚPN-O Selce ako výhľad

VÝHĽADOVÉ RIEŠENIE
Výhľadová sedačková lanovka zo Sásovej alebo z Podjancovej však môže nahradiť prepoj Lukáčová- Malý diel, vo väzbe na navrhovanú komunikáciu Podjancová- Lukáčová.
Podobne v prípade realizácie výhľadovej sedačky Sásová (Podjancová), môže nahradiť sedačkovú lanovku Špania Dolina- Panský diel a zo Španej Doliny by stačilo realizovať sústavu lyžiarskych vlekov. Trasovanie výhľadovej sedačkovej lanovky S5 je možné nahradiť trasou S7- východnou stranou Hrádku, vzhľadom na ochranu prírodných hodnôt. Východiskový bod Sásová je možný nahradiť východiskovým bodom kameňolom- Podjancová.
Výhľad:
Označenie druh zariadenia alternatíva druh zariadenia
S5 sedačka Sásová- P. diel S7 sedačka kameňolom- Pánsky diel
S9 sedačka kameňolom -Selčiansky diel S10 sedačka kameňolom -Pánsky diel

Pre predkladaný zámer nie je rozhodujúce ktoré z alternatívnych riešení L9, L8, a S5 budú realizované, dôležité je prepojiť Španiu Dolinu pod Panský diel alebo Šachtičku a tiež prepojiť Selčiansku Dolinu so Selčianskym dielom. Zámer rieši vnútorné prepojenie Panský diel- Selčiansky diel.

PREPOJENIE
Hlavným dôvodom navrhovaného zámeru je potreba prepojenia rekreačných útvarov patriacich do aglomerácie AGL RÚ Špania Dolina. Rekreačné útvary Špania Dolina a Šachtička je potrebné prepojiť so strediskom rekreácie a turizmu SRT Selčianska dolina a celú aglomeráciu dobudovať na horský funkčný typ rekreačného priestoru medzinárodného významu, v zmysle platných regionálnych dokumentácií. (podrobnejsie informacie o LD v zverejnených dokumentoch nie sú)


5. Malá Lehota:

RELAX CENTRUM HUBAČOV, s. r. o.
Začiatok realizácie 1. etapy sa predpokladá v 2. polroku 2008, ukončenie všetkých etáp v roku 2012.
•SL č.2 Sedačková lanová dráha SL TSF4 UNIFIX – jednolanová pevná obežná štvormiestna lanová dráha s prepravnou kapacitou 2400 os/hod. SL4
nadmorská výška dolnej stanice 593 m.n.m.
vodorovná dĺžka 834m.
prevýšenie 204m.
sklon 25%
skutočná dĺžka 859m.
prepravná kapacita 2400 os/h
príkon elek.motor. 200Kw
prepravná rýchlosť 2,6m/s
Dĺžka je 834 m. Údolná stanica je umiestnená v nadmorskej výške 594 m, vrcholová stanica v 785 m n. m. Prevýšenie predstavuje 204 m s priemerným sklonom 25 %. Sedačková lanovka je navrhnutá ako nosné dopravné zariadenie strediska, ktoré zabezpečí celoročne prepravu do vrcholového rekreačného areálu Vojšín a v zimnom období obsluhu ťažiskovej zjazdovej trate č. 3 a ďalších tratí (č.4, 9, 10, 11). Lanovka je situovaná na východnom okraji prieseku zjazdovej trate č. 3. Jej realizácia si vyžiada výrub lesných porastov a nelesnej krovitej vegetácie a jednoduché terénne úpravy v priestore nástupnej a výstupnej stanice.

Zdroj čerpania informácií bol Enviroportal.sk a strediská.


Pokiaľ máte ďalšie informácie o projektoch v týchto strediskách (alebo aj iných, v tomto seriály neuverejnených), prosím zašlite nám ich.


Koniec 2. časti.
Tomáš Marcinek pre Lanovky.sk
08.03.2009
Projekty výstavby nových lanoviek na Slovensku
Marcinek, Petőcz, Brňák, Ševčík

Tomáš Marcinek pre vás pripravil informácie o projektoch výstavby nových lanoviek na Slovensku, ktoré sú v štádiu príprav. Opätovne upozorňujeme, že sú to len prvotné plány, ktoré sa môžu od definitívnej podoby výstavby líšiť, ako aj termín výstavby.